Konzultace

KONZULTACE  OSOBNÍ

 1. První setkání

Co možná nevíte…


Vážení klienti,

práce, kterou vykonávám je velmi specifická a klade na tělo člověka pracujícího s mediálními schopnostmi (v mém případě jasnoslyšení a jasnocítění) velké nároky, především pak na nervovou soustavu (hl. epifýzu).
Získávání  informací pro cizí lidi vyžaduje neustálé přelaďování mozku mezi dvěma frekvencemi. Tou, na které funguje svět materiální a tou, na které funguje svět duchovní.
Jde o neustálou oscilaci mezi tímto a oním světem.
Jde o práci, která v mém případě nesmírně naplňuje ducha, přináší pocity štěstí
a vděčnosti, ale,  která se při podcenění varovných signálů může stát fatální,  jak se to  opravdu mnoha dobrým léčitelům, senzibilům a médiím,  již stalo!

Proto jsem se po 16 letech praxe od 1.1.2020 rozhodla ze zdravotních i duchovních důvodů upravit počet přijímaných klientů za den a zvýšit cenu konzultací.
Je to jediný způsob, kromě stálé péče o  vlastní tělo a duši, jak nadále vykonávat svou práci bez újmy  na vlastním zdraví. Je to jediný způsob,  jak neodejít z tohoto života dříve, než je psáno v mém osudovém plánu. Je to jediný způsob, jak při dosud ekonomicky nastaveném systému neodejít dříve, než klienti, kterým pomáhám…

Za pochopení předem děkuji.

A proto, prosím,  zvolte své priority!

Finanční vyrovnání, které mi poskytujete je odměnou za kvalitu a hodnotu mé práce, nikoliv pouze za čas, který Vám věnuji, přestože ceník je vytvořen v hodinovém rozsahu.
/www.helenavesela.cz/cenik/

Buďte, prosím, připraveni, ale z přípravy se nestresujte:)

Abychom nejlépe v jedné hodině stihli co nejvíce, prosím, abyste si předem promysleli otázku či téma, které momentálně nejvíce hýbe Vaší duší.  V takto limitujícím čase Vám budu moci zprostředkovat jen takové odpovědi z onoho světa, které jsou v daném přítomném okamžiku rozhodující pro Vaše celkové bytí! To znamená, že „prostor k mému i Vašemu vypovídávání s dobrými úmysly“, jak se tomu dělo dříve, nám již nebude dán k dispozici.  Jestliže nevíte, proč přijíždíte, nevadí, vždy se to nakonec ukáže.:)

Časový rozsah

1 hod. je velmi limitující, zvláště  jedete-li z dálky.
1,5 hod. je naprosto dostačující a optimální.
2 hod. jsou maximální a možné  jen na Vaše požádání.

Délku konzultace si v podstatě  řídíte sami,  já jen budu flexibilně reagovat na Vaše podněty.

S úctou a  předem s poděkováním za pochopení

Helena Veselá

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Pojetí konzultace

Poradenství, které poskytuji, vyhledávají lidé, kteří ve svém životě řeší záležitosti duševní, fyzické  nebo současně obojí. Při konzultaci ve smyslu psychoporadenství využívám schopnosti jasnoslyšení. Více se o tomto tématu můžete dozvědět na stránce  Jak vnímám duševní stav člověka. Pro zjištění zdravotního stavu využívám schopnosti jasnocítění, o kterém se více dozvíte na stránce  Jak vnímám fyzický stav člověka.

 

Celostní přístup

Má práce je založena na celostním přístupu. Člověka vnímám jako bytost duchovní podstaty, momentálně vlastnící hmotné tělo. Bytost svéprávnou, tedy se svobodnou vůlí k rozhodování a s ní spojenou zodpovědností.

Fyzické tělo je pro mě monitorem toho, co se odehrává v duši. Tělo nikdy nelže. U fyzických onemocnění se zabývám v první řadě duševními příčinami, následně energetickými blokádami a na závěr důsledkem, tj. projevy  fyzickými. Obrácený postup je také možný.
Nezpracované duševní stavy způsobují blokaci energie v energetických drahách a tyto blokády se jednoho dne projeví fyzickou nemocí. Cesta od příčiny k důsledku má svoji posloupnost. Má-li být uzdravení trvalé, nasměruji příchozího ke změnám na všech třech úrovních, které nelze od sebe oddělit. Volbu ponechám na klientovi.

Jaký smysl konzultace má?

Sdělené informace by měly být pouhou nápovědou pro toho, kdo hledá… Zda se člověk nabídnutým směrem vydá a rozhodne pro změny,  je pouze a jen jeho svobodná vůle. Zodpovědnost ohledně pomoci neseme oba. Klient za to, jakou pomoc se rozhodl přijmout,  já za to,  jakou pomoc  mu nabízím.

Většina klientů se loučí s povzdechem: „Vždyť já to všechno vím!  Vlastně  jste  mi neřekla nic nového“.  A mají pravdu. Jen ji „zde“  nehledali,  jen ji „zde“ neviděli a jen s ní nic nedělali.:-) Cílem je tedy nejen nasměrovat, ale také dodat odvahu, povzbudit, aby člověk svému cítění důvěřoval.  A hlavně, aby se rozhodl k činům. Existuje jen jediný člověk, který může potvrdit  pravdivost  mých sdělení… a to je pouze klient sám. Neboť on je jediný, při troše upřímnosti k vlastní osobě, kdo ví, zda se o pravdu  jedná či nikoliv.

Hodnota mé práce pak dle mého názoru spočívá v tom, že Vám „to“ sdělil někdo, kdo Vás nikdy neviděl a nezná Váš příběh.  A to může u člověka vyvolat zamyšlení v mnoha rovinách. A též odstartovat touhu po poznání, vědění a zkoumání… především vlastního života.

V porozumění vlastnímu životu dostává každý z nás devizu, na které může stavět až do konce svých pozemských dní. Troufám si říci, že i po nich… 🙂                                                                                                         /Autor obrázku: Vladimír Renčín/

Minulé životy ano či ne?

 • Přestože mohu děje  z  minulých životů  vnímat,  stavím se zásadně proti regresím, hypnózám (prováděným mimochodem i studovanými psychology) a podobným technikám, které uvádějí člověka do změněného stavu vědomí a tím si dovolují zbavit ho svobodné vůle! Co Stvořitel neučiní, dovolí si člověk! Z neznalosti zákonů onoho světa, z nevědomosti a… z  ješitnosti.
 • Osobně mám k získávání informací o minulých životech velký  respekt. Ctím smysluplnou pásku přes oči danou Stvořitelem při narození, díky níž si minulé životy nepamatujeme.  Jen v přítomnosti se lze vyvíjet a duchovně růst.  Jsou-li informace o nich pro duchovní vývoj člověka důležité, dozví se je v pravý čas přirozeným způsobem bez ohrožení např. ve snu, v hlubokém a silně prožívaném stavu,  jako Déjà vu apod.
  Informace z minulých životů sděluji jen tam, kde dlouhodobé,  osobní snažení a dosavadní pomoci byly neúspěšné, za plného vědomí, spíše v náznacích a obecných obrazech vyneseme na povrch „ústřední  téma“, které má smysl pro přítomnost.

…………………………………………………………………………………………………………………

 1.  Jak konzultace probíhá
 • Poprosím Vás, abyste mě uvedl do obrazu, co máte na srdci,  co Vás přivádí 
  v tomto čase, a zeptám se, zda máte nějaké očekávání.
 • Poprosím Vás o podepsání Informovaného souhlasu o mých službách, kopii dám i
  Vám. Tím stvrzujete, že víte „do čeho jdete“.
 • Zahájíme konzultaci. Kdykoliv můžete reagovat na má sdělení a já na Vaše, takže
  se konzultace odvíjí vlastní cestou. Prostě „necháme se vést“:)
 • Rozloučíme se.  Váš telefonní kontakt, který dočasně  vlastním z důvodů
  objednání termínu, před Vašima očima ve svém diáři „vymizíkuji“,  a proto Vám
  nepředložím k podpisu GDPR. Klienti mě vyhledávají  jednou za rok nebo jednou
  za život, jejich mob. čísla neuchovávám. GDPR mi podepisují klienti, kteří se
  v nějaké časové periodě opakovaně vrací. Přesto nechám volbu na Vás. 

    
Přeji Vám hodně sil k uskutečnění nutných vnitřních změn a hodně štěstí
na Vaší nové cestě s novými podněty, pokud se je rozhodnete v životě realizovat…

Konzultace na dálku

Princip je stejný jako u konzultace osobní, ale pro identifikaci je nutné znát klienta z osobního setkání nebo celé jeho jméno a celé datum narození nebo mít k dispozici fotografii.

Oslovíte-li mě, požádám Vás o email, kde poprosím o zaslání jednoho prostředku k identifikaci (celé jméno a fotografie nebo datum narození) a o „uvedení do obrazu“, co potřebujete řešit. Já si připravím příjem informací na dálku, vytvořím si osnovu, podle níž pak konzultaci po telefonu povedu. Zavolám Vám, že mám příjem hotov a domluvíme si telefonickou (Skype) konzultaci. Kdykoliv během hovoru mi můžete vstoupit do řeči a reagovat. V kontaktu s Vámi budu stále vnímat i další informace z onoho světa k Vám. Tím rozvineme rozhovor, který by měl rozkrýt příčiny a nabídnout nový směr.

Od 1. 5. 2017 tuto službu pro nedostatek časové a fyzické kapacity již neprovozuji. Výjimkou, v případě, že k tomu mám prostor, jsou čeští klienti žijící v zahraničí, dlouholetí přátelé v akutních stavech a lidé, kterým se dostalo doporučení od někoho, kdo má s mou prací zkušenost.

Jak vnímám duševní stav člověka

Jasnoslyšení

Má schopnost jasnoslyšení mi umožňuje vnímat jemné mimosmyslové informace a prostřednictvím svého energetického pole komunikovat s energetickým polem jiného člověka.

Otevřela se u mě spontánně, po několika letech vnitřního duchovního úsilí stát se lepším člověkem a sloužit nejvyššímu dobru. Neabsolvovala jsem žádný mentální trénink ani podobné techniky. Považuji je za nebezpečné, zasahující do přirozených dějů. Z mé strany se jednalo pouze o silné přání pomáhat tímto způsobem druhým lidem.

Vnitřním hlasem slyším informace, které nemohu vymyslet, neboť klienta často osobně neznám. Nejsem však médium, nesu plnou odpovědnost za to, jakým způsobem slyšený vjem klientovi předám (otázka, popis, příběh, obraz, pohybový projev, intonace hlasu) a co v něm zvolenou formou vyvolám.

Tuto schopnost je možné uplatnit i na dálku, neboť se jedná o mimosmyslové vnímání, které není ohraničené prostorem ani časem.

Jsou sdělení pravdivá?

Pravdivost sdělení může potvrdit jen klient sám. Sdělím-li mu něco, co si neuvědomoval, jeho duše často zareaguje vnitřním hnutím, reakce se projeví citem… a potvrdí pravdivost.

Udržet schopnost jasnoslyšení čistou, znamená v pokoře požádat o dovolení smět být nástrojem vyšších sil a umět odolat očekávání a požadavkům některých klientů, protože chtění pomoci za každou cenu, může velice lehce vyvolat zakalení informace.

Z vyššího hlediska bývá někdy léčiteli informace zastřena, protože člověk musí projít důležitým prožitím sám. Zde se jedná o karmické vyrovnání nebo o něco, co překonáním povznese dotyčného duchovně vzhůru. Bylo by mu vzato něco, co nutně potřebuje k vývoji. Nemusí se tedy jednat o neschopnost léčitele rozpoznat problém, jak si někdy lidé mylně myslí, ale o zcela záměrné zastínění skutečnosti za výše popsaným účelem.

Tato léčitelská práce se řídí vyššími zákony, se kterými nemůže nikdo bez následků manipulovat pro své nebo cizí potřeby. Na rozdíl od zákonů lidských.

Může se stát, že klienta láskyplně odmítnu, protože pro něho nejsem tou správnou pomocí.
Nejsou všichni pro všechny.
Může se stát, že ačkoli pracuji jako „léčitel“, doporučím klientovi operaci nebo medicínskou léčbu.

Jaký to má smysl

Informace pomáhají rozkrýt obraz řešené záležitosti tím, že podpoří zamýšlené správné jednání člověka, které nedošlo ještě k činu, nebo si ho člověk nebyl zcela vědom, a podpoří ho v jeho úsilí. Není cílem dávat lidem berličky, když mají zdravé nohy. Cílem je posílit zdravé nohy!
Říká se, že nemoc tkví v povaze člověka. Vynesení nesprávných postojů a názorů na světlo, může být také osvětlující pomocí.

Věta „Vždyť já to všechno vím!“ a „ No, to jste mi ale neřekla nic nového!“ je vždy potvrzením mnou správně zachycených vjemů a úspěšné konzultace. Jedna z nejkrásnějších zpětných vazeb sdělená mi v různých obměnách zní:
„Děkuji. Moc si přeji to všechno změnit a napravit.“
Co více si pak mohu přát já?

Ale to už může… a musí udělat každý člověk sám.  Jde o úsilí, které je příliš důležité pro jeho bytí, než aby ho mohl přenechat někomu jinému.